Crop Insurance : पीक निहाय मंजूर विमा व शेतकरी संख्या.

Crop Insurance

पीक (Crop Insurance) शेतकरी संख्या विमा संरक्षीत क्षेत्र जमा रक्कम.

  • गहू : 2,351,1,139 – 1 कोटी 13लाख.
  • हरभरा : 3,863,,30,131 – 15 कोटी 82 लाख
  • रब्बी ज्वारी : 5,345,3086 – 1 कोटी 83लाख.
  • एकूण : 46,159,34,358 – 18कोटी 78 लाख.