Fertilizer Price List

Fertilizer Price List

खतगतवर्षीचे व सध्या असणारे दर
महाधन 10.26.26 (50किलो)1360 – 1470
झुआरी 10.26.26 (50किलो)1350 – 1470
जय किसान 12.32.16 1324 – 1450
डी. ए. पी. झुअरी 1180 – 1450
19.19.19 (50 किलो)1500 – 1700
20.20.00 (50 किलो)925 – 1300
एम. ओ. पी (50किलो) 1000 – 1750
Fertilizer Price List